برگزاریه کنسرت هنرجویی آموزشگاه

برگزاری کنسرت هنزجویی آموزشگاه خورشید با حضور هنرجویان سازهای مختلف در تاریخ 10/6/95 در آمفی تاتر سالن بهزیستی واقع در خیابان پرستار.